OΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «BACK TO SCHOOL»

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία « Α. ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο « Α ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΔΒΜ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2», που εδρεύει στην Αθήνα και ειδικότερα επί της οδού Μάρνης αρ. 18, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 125613901000, με Α.Φ.Μ. 800495344/Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, (στο εξής « η πρώτη Συνδιοργανώτρια») και επιπλέον η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία « ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο « I.S.N.A.E.», που εδρεύει στον Δήμο Πυλαίας ( Θεσσαλονίκη), στην οδό Κ. Παλαμά αρ.2, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 143289404000, με Α.Φ.Μ. 800862892/Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, (στο εξής η « δεύτερη Συνδιοργανώτρια»), διοργανώνουν διαγωνισμό ( εφεξής ο «Διαγωνισμός»), στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης της φήμης της και διαφήμισης των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, που παρέχει η πρώτη Συνδιοργανώτρια διά της λειτουργίας, υπό την επωνυμία της, Κολλεγίων, Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης ( Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρων Δια Βίου Μάθησης κ.λ.π., μέσω της προώθησης των διατιθεμένων προϊόντων καφέ των καταστημάτων που χρησιμοποιούν το διακριτικό γνώρισμα – εμπορικό σήμα “4all ή/και 4coffee”, εξυπηρέτησης των συμφερόντων της δεύτερης Συνδιοργανώτριας και δικαιοπαρόχου του συστήματος δικαιόχρησης «4all», με τους κάτωθι όρους και τα έπαθλα που περιλαμβάνονται στους Όρους Συμμετοχής Διαγωνισμού, που ακολουθούν.

1] Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη, με τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης, τριάντα (30) συνολικά νικητών, που ο καθένας από αυτούς θα κερδίσει ένα (1) Έπαθλο και ειδικότερα: O πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και πέμπτος νικητής, ο καθένας από αυτούς, θα κερδίσει μία (1) ολική υποτροφία σπουδών στο παράρτημα Ι.Ι.Ε.Κ. που τηρεί η πρώτη Συνδιοργανώτρια στην Θεσσαλονίκη και ειδικότερα στην οδό Βαλαωρίτου αρ. 9 και μάλιστα ο καθένας από τους ως άνω νικητές δύναται να επιλέξει οποιαδήποτε από τις ενενήντα δύο (92) σύγχρονες ειδικότητες, οι οποίες και περιλαμβάνονται στα προγράμματα εκπαίδευσης, που παρέχει η πρώτη Συνδιοργανώτρια στο παράρτημα Ι.Ι.Ε.Κ. που βρίσκεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ο έκτος, έβδομος, όγδοος, ένατος και δέκατος νικητής, ο καθένας από αυτούς, θα κερδίσει μία (1) ετήσια υποτροφία σπουδών στο παράρτημα Ι.Ι.Ε.Κ. που διατηρεί η πρώτη Συνδιοργανώτρια στην Θεσσαλονίκη. Ο ενδέκατος, δωδέκατος, δέκατος τρίτος, δέκατος τέταρτος, δέκατος πέμπτος, δέκατος έκτος, δέκατος έβδομος, δέκατος όγδοος, δέκατος ένατος και εικοστός νικητής, ο καθένας από αυτούς, θα κερδίσει μία (1) εξάμηνη υποτροφία σπουδών στο παράρτημα Ι.Ι.Ε.Κ. που διατηρεί η πρώτη Συνδιοργανώτρια στην Θεσσαλονίκη. Ο εικοστός πρώτος, εικοστός δεύτερος, εικοστός τρίτος, εικοστός τέταρτος, εικοστός πέμπτος, εικοστός έκτος, εικοστός έβδομος, εικοστός όγδοος, εικοστός ένατος και τριακοστός νικητής θα κερδίσει, ο καθένας από αυτούς, μία (1) υποτροφία σπουδών στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης « ΑΛΦΑ STUDIES», εξυπηρέτησης των συμφερόντων της πρώτης Συνδιοργανώτριας. Ιδιαιτέρως υπογραμμίζεται , ότι όλοι οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό ( πλην των αναδειχθησομένων ως νικητών), κερδίζει ο καθένας από αυτούς, ειδική επιδότηση διδάκτρων για παρακολούθηση σπουδών, σε οποιονδήποτε φορέα συνδέεται με την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της πρώτης Συνδιοργανώτριας. Οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις του διενεργηθησόμενου Διαγωνισμού περιγράφονται διεξοδικά στα κατωτέρω οριζόμενα, υπό στοιχείο 2,3,4,5,6 και 7 άρθρα του παρόντος.

2] Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής και πραγματοποίησης του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 8η Αυγούστου του έτους 2018 και ώρα 06:00 π.μ. ( εφεξής η « Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και την 2η Σεπτεμβρίου του έτους 2018 και ώρα 00:00 μ.μ. (εφεξής η « Λήξη του Διαγωνισμού).

3] Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλα τα πρόσωπα, που έχουν τη μόνιμη ή κύρια κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα και αθροιστικά έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους.

4] Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται αυτοδίκαια όσοι εμπίπτουν στις κάτωθι περιοριστικά απαριθμούμενες περιπτώσεις: α) Οι εταίροι και ο διαχειριστής της πρώτης Συνδιοργανώτριας και επιπλέον οι μέτοχοι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντες Σύμβουλοι και νόμιμοι εκπρόσωποι της δεύτερης Συνδιοργανώτριας, β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού και οι σύζυγοι των ανωτέρω προσώπων, γ) οι απασχολούμενοι υπάλληλοι στη νόμιμη έδρα και στο Παράρτημα της Θεσσαλονίκης της πρώτης Συνδιοργανώτριας και οι απασχολούμενοι υπάλληλοι στη νόμιμη έδρα της δεύτερης Συνδιοργανώτριας, δ) οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ενταγμένων στο σύστημα δικαιόχρησης – franchise της δεύτερης Διοργανώτριας, που φέρουν το εμπορικό σήμα 4all ή/και 4coffee, στην περίπτωση, δε, που οι ανωτέρω επιχειρήσεις ανήκουν σε νομικά πρόσωπα, οι τυχόν εταίροι, διαχειριστές, νόμιμοι εκπρόσωποι, μέτοχοι, μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/ και διευθύνοντες σύμβουλοι αυτών και τέλος ε) οι απασχολούμενοι υπάλληλοι- μισθωτοί στα καταστήματα των υπό στοιχείο δ’ αναφερόμενων επιχειρήσεων.

5] Τρόπος – Διαδικασία Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Ο υποψήφιος πελάτης, προσερχόμενος σε κατάστημα – επιχείρηση λιανικής διάθεσης προϊόντων ,που φέρει στην προμετωπίδα του την ένδειξη 4all ή/και 4coffee και εφόσον επιλέξει να αγοράσει ρόφημα οποιουδήποτε τύπου παρασκευής ( κρύου ή ζεστού) και κάθε είδους καφέ , δύναται να παραλάβει, για κάθε αγορά ροφήματος παντός είδους καφέ, συγκεκριμένο έντυπο χάρτινο απόκομμα ( στο εφεξής το «κουπόνι»). Το εν λόγω κουπόνι θα περιέχει έναν πενταψήφιο αριθμητικό κωδικό. Εν συνεχεία, ο υποψήφιος συμμετέχων, δύναται να επισκεφθεί τη διεύθυνση ιστοσελίδας www..backtoschool.gr, αποκλειστικής εκμετάλλευσης των συμφερόντων της πρώτης Συνδιοργανώτριας και ακολούθως να επιλέξει το λεκτικό εικονίδιο « πάρε μέρος» και έπειτα να συμπληρώσει: α) τον αριθμητικό πενταφήφιο κωδικό, όπως αυτός θα αναγράφεται στο κουπόνι που έλαβε από το κατάστημα, που φέρει το εμπορικό σήμα 4all ή/και 4coffee, β) το πλήρες και ακριβές ονοματεπώνυμό του, γ) το δικό του e- mail επικοινωνίας, δ) τηλέφωνο επικοινωνίας, ε) να επιλέξει ειδικότητα, που τυχόν τον ενδιαφέρει να παρακολουθήσει μέσω των προγραμμάτων εκπαίδευσης, που εφαρμόζει στους φορείς της η πρώτη Συνδιοργανώτρια και τέλος στ) να καταγράψει τη διεύθυνση του καταστήματος 4all ή/και 4coffee, από το οποίο και προμηθεύτηκε το προαναφερόμενο κουπόνι. Τα ως άνω στοιχεία θα αποθηκεύονται σε διακομιστή/εξυπηρετητή ( server), στον οποίο και θα τηρείται το πρωτόκολλο ασφαλείας SSL ( με απόδοση στην Ελληνική Γλώσσα: ΕΣ –ΕΣ – ΕΛ).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του δικαιώματος συμμετοχής και του χαρακτηρισμού αυτής ως έγκυρης στο διαγωνισμό, είναι ο κάθε υποψήφιος/υποψήφια συμμετέχων/ συμμετέχουσα να έχει συμπληρώσει όλα τα πεδία, όπως αυτά αναγράφονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στη φόρμα συμμετοχής, που δύναται ο εκάστοτε συμμετέχων/συμμετέχουσα να βρει στη διεύθυνση ιστοσελίδας www..backtoschool.gr και ιδίως αθροιστικά να καταγράψει τον ορθό κωδικό, σε απόλυτη ταύτιση με τον καταγεγραμμένο στο κουπόνι που έλαβε, το ονοματεπώνυμό του, να συμπληρώσει το τηλέφωνο επικοινωνίας, να αναφέρει το e-mail επικοινωνίας και να καταγράψει τη διεύθυνση του καταστήματος «4all ή/και 4coffee», στο οποίο και προσήλθε και πραγματοποίησε την αγορά ροφήματος καφέ τύπου espresso .

6} Έπαθλα Διαγωνισμού

Τo έπαθλο για καθέναν από τους τριάντα (30) νικητές είναι το ακόλουθο: Α) Για καθέναν από τους πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο νικητή, μία (1) ολική υποτροφία σπουδών στο παράρτημα Ι.Ι.Ε.Κ. που τηρεί η πρώτη Συνδιοργανώτρια στην Θεσσαλονίκη και ειδικότερα στην οδό Βαλαωρίτου αρ. 9 και μάλιστα ο καθένας από τους ως άνω νικητές δύναται να επιλέξει οποιαδήποτε από τις ενενήντα δύο (92) σύγχρονες ειδικότητες, οι οποίες και περιλαμβάνονται στα προγράμματα εκπαίδευσης, που παρέχει η πρώτη Συνδιοργανώτρια στο παράρτημα Ι.Ι.Ε.Κ. που βρίσκεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Β) Για καθέναν από τους έκτο, έβδομο, όγδοο, ένατο και δέκατο νικητή, μία (1) ετήσια υποτροφία σπουδών στο παράρτημα Ι.Ι.Ε.Κ. που διατηρεί η πρώτη Συνδιοργανώτρια στην Θεσσαλονίκη.

Γ) Για καθέναν από τους ενδέκατο, δωδέκατο, δέκατο τρίτο, δέκατο τέταρτο, δέκατο πέμπτο, δέκατο έκτο, δέκατο έβδομο, δέκατο όγδοο, δέκατος ένατο και εικοστό νικητή, μία (1) εξάμηνη υποτροφία σπουδών στο παράρτημα Ι.Ι.Ε.Κ. που διατηρεί η πρώτη Συνδιοργανώτρια στην Θεσσαλονίκη.

Δ) Για καθέναν από τους εικοστό πρώτο, εικοστό δεύτερο, εικοστό τρίτο, εικοστό τέταρτο, εικοστό πέμπτο, εικοστό έκτο, εικοστό έβδομο, εικοστό όγδοο, εικοστό ένατο και τριακοστό νικητή, μία (1) υποτροφία σπουδών στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης « ΑΛΦΑ STUDIES», εξυπηρέτησης των συμφερόντων της πρώτης Συνδιοργανώτριας.

Η έννοια του νικητή εξειδικεύεται και προσδιορίζεται στον κάτωθι 7ο όρο του παρόντος. Υπογραμμίζεται ότι όλοι οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό ( πλην των αναδειχθησομένων ως νικητών), κερδίζει ο καθένας από αυτούς, ειδική επιδότηση διδάκτρων για παρακολούθηση σπουδών, σε οποιονδήποτε φορέα συνδέεται με την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της πρώτης Συνδιοργανώτριας.

Η απόδοση των επάθλων στους τριάντα (30) νικητές, θα γίνει από το παράρτημα Ι.Ι.Ε.Κ. που τηρεί η πρώτη Συνδιοργανώτρια στην Θεσσαλονίκη, το οποίο και βρίσκεται στην οδό Βαλαωρίτου αρ. 9.

Καθένα από τα έπαθλα είναι προσωπικό, δεν κληρονομείται ουδέ μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, ουδέ δύναται να αντικατασταθεί από χρήματα. Η απόδοση των επάθλων σε καθέναν από τους τριάντα (30) νικητές πραγματοποιείται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή των οικείων νομιμοποιητικών εγγράφων που αποδεικνύουν τη νόμιμη διαμονή τους στην Ελλάδα. Καθένας από τους νικητές, δεν έχει το δικαίωμα να ορίσει υποκατάστατο πρόσωπο για τη λήψη του δώρου, ούτε και να ζητήσει την ανταλλαγή του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, ο νικητής δύνανται σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος να εξουσιοδοτήσει νομίμως άλλο πρόσωπο για την απόδοση του επάθλου του με σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση, νομίμως θεωρημένη.

7] Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

Όλοι οι συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες του Διαγωνισμού θα συμμετέχουν σε ηλεκτρονική κλήρωση ,που θα διενεργηθεί, ημέρα Τρίτη, την 4η Σεπτεμβρίου του έτους 2018 στο παράρτημα που τηρεί η πρώτη Συνδιοργανώτρια, στην πόλη της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα επί της οδού Βαλαωρίτου αρ. 9. Την ανωτέρω ημεροχρονολογία η εν λόγω ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει μέσω απόσπασης- εξαγωγής των στοιχείων ( extract), με τη μέθοδο του μηχανισμού τυχαίων αριθμών ( random. Org).

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν τριάντα (30) νικητές και τριάντα (30 ) αναπληρωματικοί. Ο αριθμός που θα προκύψει πρώτος από την ηλεκτρονική κληρωτίδα, αντιστοιχεί στον πρώτο νικητή, ο οποίος και κερδίζει το αναγραφόμενο στο 6ο άρθρο του παρόντος Έπαθλο. Ο αριθμός που θα προκύψει δεύτερος από την ηλεκτρονική κληρωτίδα, αντιστοιχεί στον δεύτερο νικητή, ο οποίος και κερδίζει το αναγραφόμενο στο 6ο άρθρο του παρόντος Έπαθλο. Ο αριθμός που θα προκύψει τρίτος από την ηλεκτρονική κληρωτίδα, αντιστοιχεί στον τρίτο νικητή, ο οποίος και κερδίζει το αναγραφόμενο στο 6ο άρθρο του παρόντος Έπαθλο. Ο αριθμός που θα προκύψει τέταρτος από την ηλεκτρονική κληρωτίδα, αντιστοιχεί στον τέταρτο νικητή, ο οποίος και κερδίζει το αναγραφόμενο στο 6ο άρθρο του παρόντος Έπαθλο. Ο αριθμός που θα προκύψει πέμπτος από την ηλεκτρονική κληρωτίδα, αντιστοιχεί στον πέμπτο νικητή, ο οποίος και κερδίζει το αναγραφόμενο στο 6ο άρθρο του παρόντος Έπαθλο. Ο αριθμός που θα προκύψει έκτος από την ηλεκτρονική κληρωτίδα, αντιστοιχεί στον έκτο νικητή, ο οποίος και κερδίζει το αναγραφόμενο στο 6ο άρθρο του παρόντος Έπαθλο. Ο αριθμός που θα προκύψει έβδομος από την ηλεκτρονική κληρωτίδα, αντιστοιχεί στον έβδομο νικητή, ο οποίος και κερδίζει το αναγραφόμενο στο 6ο άρθρο του παρόντος Έπαθλο. Ο αριθμός που θα προκύψει όγδοος από την ηλεκτρονική κληρωτίδα, αντιστοιχεί στον όγδοο νικητή, ο οποίος και κερδίζει το αναγραφόμενο στο 6ο άρθρο του παρόντος Έπαθλο. Ο αριθμός που θα προκύψει ένατος από την ηλεκτρονική κληρωτίδα, αντιστοιχεί στον ένατο νικητή, ο οποίος και κερδίζει το αναγραφόμενο στο 6ο άρθρο του παρόντος Έπαθλο. Ο αριθμός που θα προκύψει δέκατος από την ηλεκτρονική κληρωτίδα, αντιστοιχεί στον δέκατο νικητή, ο οποίος και κερδίζει το αναγραφόμενο στο 6ο άρθρο του παρόντος Έπαθλο. Η ίδια ως άνω διαδικασία θα ακολουθηθεί μέχρι την εξεύρεση του τριακοστού (30ου ) νικητή, ο οποίος θα κερδίσει και το αντίστοιχο, κατά τα οριζόμενα στο 6ο άρθρο του παρόντος, Έπαθλο.

Εν συνεχεία, ο αριθμός που θα προκύψει τριακοστός πρώτος από την ηλεκτρονική κληρωτίδα, αντιστοιχεί στον αναπληρωματικό του πρώτου νικητή. Ο αριθμός που θα προκύψει τριακοστός δεύτερος από την ηλεκτρονική κληρωτίδα, αντιστοιχεί στον αναπληρωματικό του δεύτερου νικητή. Ο αριθμός που θα προκύψει τριακοστός τρίτος από την ηλεκτρονική κληρωτίδα, αντιστοιχεί στον αναπληρωματικό του τρίτου νικητή. Ο αριθμός που θα προκύψει τριακοστός τέταρτος από την ηλεκτρονική κληρωτίδα, αντιστοιχεί στον αναπληρωματικό του τέταρτου νικητή. Ο αριθμός που θα προκύψει τριακοστός πέμπτος από την ηλεκτρονική κληρωτίδα, αντιστοιχεί στον αναπληρωματικό του πέμπτου νικητή. Ο αριθμός που θα προκύψει τριακοστός έκτος από την ηλεκτρονική κληρωτίδα, αντιστοιχεί στον αναπληρωματικό του έκτου νικητή. Ο αριθμός που θα προκύψει τριακοστός έβδομος από την ηλεκτρονική κληρωτίδα, αντιστοιχεί στον αναπληρωματικό του έβδομου νικητή. Ο αριθμός που θα προκύψει τριακοστός όγδοος από την ηλεκτρονική κληρωτίδα, αντιστοιχεί στον αναπληρωματικό του όγδοου νικητή. Ο αριθμός που θα προκύψει τριακοστός ένατος από την ηλεκτρονική κληρωτίδα, αντιστοιχεί στον αναπληρωματικό του ένατου νικητή. Ο αριθμός που θα προκύψει τεσσαρακοστός από την ηλεκτρονική κληρωτίδα, αντιστοιχεί στον αναπληρωματικό του δέκατου νικητή. Η ίδια ως άνω διαδικασία θα ακολουθηθεί μέχρι την εξεύρεση του αναπληρωματικού του τριακοστού (30ου ) νικητή.

Στην περίπτωση που για τον πρώτο νικητή διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή του είναι άκυρη ή ότι δε συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στην κλήρωση ή η πρώτη Συνδιοργανώτρια περιέλθει σε κατάσταση αδυναμίας εξεύρεσής του εντός αποκλειστικού χρονικού διαστήματος δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης τη θέση του ως άνω δικαιούχου θα καταλάβει ο αναπληρωματικός του πρώτου νικητή κατά τα ως άνω αναφερόμενα. Στην περίπτωση που για τον δεύτερο νικητή διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή του είναι άκυρη ή ότι δε συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στην κλήρωση ή η πρώτη Συνδιοργανώτρια περιέλθει σε κατάσταση αδυναμίας εξεύρεσής του εντός αποκλειστικού χρονικού διαστήματος δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης, τη θέση του ως άνω δικαιούχου θα καταλάβει ο αναπληρωματικός του δεύτερου νικητή κατά τα ως άνω αναφερόμενα. Τα αυτά ως άνω αναφερόμενα ισχύουν και για τον τρίτο, τέταρτο και πέμπτο έως και τον τριακοστό νικητή, ξεχωριστά για τον καθέναν από αυτούς.

Οι τριάντα (30) νικητές και οι τριάντα (30) αναπληρωματικοί θα ειδοποιηθούν σε κάθε περίπτωση τηλεφωνικώς στον τηλεφωνικό αριθμό που συμπλήρωσαν στο κουπόνι. Τα ονόματα των νικητών της κλήρωσης θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της πρώτης Συνδιοργανώτριας iekalfa.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα της δεύτερης Συνδιοργανώτριας www.4allStores.gr.

Ως έγκυρη συμμετοχή για την κλήρωση, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικώς τα κατωτέρω: α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, πάντα σε συνδυασμό με το άρθρο 3 των παρόντων όρων και β) τα δηλωθέντα προσωπικά στοιχεία είναι αληθή και ακριβή.

8] Πολιτική απορρήτου διαγωνισμού BACK TO SCHOOL

Η πρώτη Συνδιοργανώτρια επιθυμεί να χρησιμοποιήσει και εκμεταλλευτεί περαιτέρω, σύμφωνα με τα αμέσως κατωτέρω οριζόμενα, απόρρητες πληροφορίες των συμμετεχόντων/ συμμετεχουσών. Για το λόγο αυτόν η πρώτη Συνδιοργανώτρια θα εφαρμόσει την ακόλουθη πολιτική απορρήτου, η οποία είναι ήδη αναρτημένη στη διεύθυνση ιστοσελίδας www.backtoschool.gr και παρατίθεται αυτολεξεί στο παρόν άρθρο:

«Ο ιστότοπος “backtoschool.gr” δημιουργήθηκε από την εταιρεία ΑΛΦΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΚΕ («ΑΛΦΑ ΕΠΙΛΟΓΗ») με έδρα Μάρνης 18, Αθήνα με σκοπό να εξυπηρετήσει το διαγωνισμό “Back To school” τον οποίο συνδιοργανώνει με την εταιρεία I.S.N. A.E ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ FRANCHISE με έδρα 17ης Νοέμβρη 73 και Κωστή Παλαμά 02-06, Πυλαία, Θεσσαλονίκη.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει μεταξύ εσάς, του χρήστη του ιστότοπου μέσα από τον οποίο διεκπεραιώνεται ο διαγωνισμός “Back To School” και της εταιρείας ΑΛΦΑ ΕΠΙΛΟΓΗ, του αποκλειστικού ιδιοκτήτη και του παρόχου του ιστότοπου “backtoschool.gr”. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη το απόρρητο των πληροφοριών σας. Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει για τη χρήση όλων των δεδομένων που συλλέγονται από εμάς ή που παρέχονται από εσάς σε σχέση με τη χρήση του ιστοτόπου σας.

Η παρούσα πολιτική εξηγεί τους τύπους πληροφοριών που μπορούμε να συλλέγουμε και να διατηρούμε, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες αυτές, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία τις κοινοποιούμε. Εδώ θα μάθετε επίσης πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε περίπτωση που έχετε απορίες ή ανησυχίες σχετικά με τις πληροφορίες αυτές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
1. Πληροφορίες που μας παρέχετε

Για τη έγκυρη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό συμφωνείτε να μας παρέξετε αληθή στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά συμπεριλαμβάνουν το όνομα, το επίθετο, το τηλέφωνο, το email σας, την ειδικότητα που σας ενδιαφέρει και το κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε το κουπόνι του διαγωνισμού.

2. Πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουμε όταν χρησιμοποιείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία

Για σωστή λειτουργία του ιστότοπου του διαγωνισμού “backtoschool.gr” θα χρειαστεί να συλλέξουμε κάποια ανώνυμα στοιχεία όπως η IP σας, ο τρόπος και το μέσο πρόσβασης και ο χρόνος διαμονής σας στον ιστότοπο αυτό.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η ΑΛΦΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ
1. Διαγωνισμός “Back to School”

Τα στοιχεία σας συλλέγονται με σκοπό την αντιστοίχιση του αριθμού συμμετοχής που αναγράφεται πάνω στο κουπόνι σας, με τον οποίο γίνεται η κλήρωση για την ανάδειξη των επιτυχόντων, με το άτομό σας και τη μετέπειτα δυνατότητα επικοινωνίας με εσάς και την πιθανή ανακοίνωση της επιτυχίας σας στο διαγωνισμό.

Μετά την κλήρωση και την ανάδειξη των νικητών διαγωνισμού κάποια από τα στοιχεία σας μπορεί να αναρτηθούν δημοσίως στον ιστότοπο του διαγωνισμού καθώς και στους ιστοτόπους οι οποίοι ανήκουν στους διοργανωτές, καθώς ενδέχεται να κοινοποιηθούν και σε άλλους ιστότοπους ή/και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
2. Μάρκετινγκ

Τα στοιχεία σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από εμάς για σκοπούς μάρκετινγκ:

Α. για να σας παρέχουμε ενημερωτικά δελτία και άλλου είδους επικοινωνιακό περιεχόμενο μέσω φυσικού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή/και γραπτών μηνυμάτων (SMS).

Β. για να διεξάγουμε προωθητικές δραστηριότητες πάσης φύσεως.

Γ. για τη δημιουργία ανώνυμων, συγκεντρωτικών στατιστικών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου του διαγωνισμού, τις οποίες μπορεί να κοινοποιήσουμε σε τρίτα πρόσωπα ή/και να καταστήσουμε διαθέσιμες δημοσίως.

Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις σε αυτό το είδος επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών ή/και να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ως προς τη λήψη επικοινωνιακού περιεχομένου μάρκετινγ χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αναφέρονται στην ενότητα “Επικοινωνία” παρακάτω.

Ασφάλεια

Οι πληροφορίες που μας έχετε παρέξει, όπως και αυτές που έχουμε συλλέξει, μπορεί να διαβιβαστούν στην αστυνομία ή σε άλλες αρμόδιες αρχές για κάθε νόμιμη αιτία.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Τα στοιχεία σας θα παραμείνουν στην κατοχή μας για δύο (2) έτη από την ημέρα υποβολής.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ
Συλλέγουμε τα στοιχεία σας με τη μέθοδο κρυπτογράφησης SSL και η συντήρηση αυτών γίνεται σε πλήρως διασφαλισμένο ψηφιακό χώρο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε ή/και να αποκαλύψουμε πληροφορίες για εσάς σε τρίτα πρόσωπα για κάθε νόμιμο σκοπό, όπως:

σε κυβερνητικούς φορείς και αρχές επιβολής του νόμου, για την αποτροπή απατών και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, καθώς και για την ικανοποίηση ενός εύλογου αιτήματος των εν λόγω φορέων και αρχών

σε τρίτα πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών συμβούλων) για την επιβολή ή την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων οποιασδήποτε εταιρείας του ομίλου Sony ή των όρων και προϋποθέσεων οποιουδήποτε προϊόντος/υπηρεσίας της Sony

σε τρίτους αγοραστές ή πωλητές, όπως επίσης και επαγγελματικούς συμβούλους αυτών ή δικούς μας, σε σχέση με κάποιο εταιρικό γεγονός όπως συγχώνευση, εξαγορά ή κατάσταση πτώχευσης

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Η ΑΛΦΑ ΕΠΙΛΟΓΗ δε διαβιβάζει τις πληροφορίες σας εκτός ΕΕ.

COOKIES

Ο ιστότοπος του διαγωνισμού χρειάζεται να εγκαταστήσει στο φιλομετρητή σας μικρά αρχεία κειμένου προκειμένου να λειτουργήσει σωστά. Αυτά διαχωρίζονται σε “απαραίτητα” και “μη απαραίτητα”.

Κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο του διαγωνισμού σας δίνεται η ευκαιρία να επιλέξετε ποια cookies μας επιτρέπετε να εγκαταστήσουμε στο φυλλομετρητή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ!: Σε περίπτωση που δεν αποδεχτείτε τα “απαραίτητα” cookies ενδέχεται να μη μπορέσει να λειτουργήσει η φόρμα υποβολής σωστά, με αποτέλεσμα να μην καταφέρετε να υποβάλετε επιτυχώς τα στοιχεία σας ώστε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό. Με τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό απαλάσσετε την ΑΛΦΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ρητά και αμετάκλητα από κάθε ευθύνη, έμμεση ή άμεση, νομική ή ηθική, η οποία απορρέει από την αποδοχή ή όχι των cookies του ιστότοπου “backtoschool.gr”.

Τα “μη απαραίτητα” cookies εγκαθίστανται από ιστότοπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε και δρουν υπό την εντολή μας και για λογαριασμό μας (Google Analytics, Facebook κ.α.). Τα cookies αυτά μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε την πρόοδο του διαγωνισμού, καθώς και να σας παράσχουμε καλύτερες υπηρεσίες.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Ως χρήστης του ιστότοπου αυτού έχετε κάθε νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης σε αντίγραφο των προσωπικών σας πληροφοριών, αίτησης διαγραφής ή ενημέρωσης τυχόν ανακριβών προσωπικών δεδομένων και ένστασης, σε ορισμένες περιπτώσεις, ως προς την από πλευράς μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα αυτά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αναφέρονται στην ενότητα “Επικοινωνία” παρακάτω.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

Η διαδικτυακή τοποθεσία αυτή (backtoschool.gr) ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες τις οποίες δεν διαχειρίζεται η ΑΛΦΑ ΕΠΙΛΟΓΗ. Αυτή η πολιτική απορρήτου δεν καλύπτει άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες πλην της συγκεκριμένης. Θα πρέπει να διαβάσετε τις πολιτικές προστασίας απορρήτου και διαχείρισης cookie της εκάστοτε διαδικτυακής τοποθεσίας για να μάθετε πώς μπορούν/πρόκειται να χρησιμοποιηθούν οι προσωπικές πληροφορίες σας.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Απαγορεύεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό σε άτομα κάτω των δεκαεπτά (17) ετών. Σε περίπτωση υποβολής στοιχείων από άτομο μικρότερο των 17 ετών, με ή χωρίς τη συναίνεση του γονέα ή κηδεμόνα του, η ΑΛΦΑ ΕΠΙΛΟΓΗ θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια:

Α. να διαγράψει την πληροφορία αυτή από τα αρχεία της το συντομότερο δυνατό.
Β. να διασφαλίσει ότι η πληροφορία αυτή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για κανέναν περαιτέρω σκοπό και δεν πρόκειται να κοινοποιηθεί περαιτέρω σε κανένα τρίτο πρόσωπο.

Εάν κάποιος γονέας ή κηδεμόνας έχει απορίες σχετικά με την υποβολή στοιχείων ανηλίκων, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στην ενότητα “Επικοινωνία” παρακάτω.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΙΕΚ ΑΛΦΑ

Βαλαωρίτου 9

Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310552406

Fax: 2310541096

Email: [email protected].

Υπεύθυνη για την απαρέγκλιτη εφαρμογή και τήρηση της ως άνω πολιτικής απορρήτου, καθίσταται αποκλειστικώς η πρώτη Συνδιοργανώτρια. Ρητά υπογραμμίζεται στο παρόν σημείο ότι η δεύτερη Συνδιοργανώτρια, ουδεμία απόρρητη πληροφορία ή και προσωπικό στοιχείο η δεδομένο των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών πρόκειται να λάβει ή διατηρήσει, καθότι η συνεισφορά της στην πραγμάτωση του Διαγωνισμού συνίσταται αποκλειστικώς στην εκπλήρωση και πραγμάτωση της δυνατότητας ο προσερχόμενος πελάτης σε κατάστημα, που φέρει στην προμετωπίδα του την ένδειξη 4all ή/και 4coffee, εφόσον επιλέξει να αγοράσει ρόφημα οποιουδήποτε τύπου παρασκευής ( κρύου ή ζεστού) και κάθε είδους καφέ, να δύναται να παραλάβει, για κάθε αγορά ροφήματος παντός είδους καφέ, συγκεκριμένο έντυπο χάρτινο απόκομμα ( «κουπόνι»), που περιέχει πετναψήφιο αριθμητικό κωδικό, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 5ο άρθρο του παρόντος.

9] Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της δεύτερης Συνδιοργανώτριας.

10] Λοιποί όροι

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό /προωθητική ενέργεια σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων συμμετοχής.

Σε κάθε περίπτωση, η δεύτερη Συνδιοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαδικασία του Διαγωνισμού, όπως αυτή τυχόν διεξάγεται από το χρονικό σημείο της παραλαβής εκ μέρους του πελάτη του κουπονιού και για το εντεύθεν χρονικό διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της πρώτης Συνδιοργανώτριας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή βαρειά αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας που τυχόν συντρέξουν στο πρόσωπο της πρώτης Συνδοργανώτριας.

Οι Συνδιοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν μονομερώς τους όρους του Διαγωνισμού, εφόσον κρίνουν τέτοια ενέργεια, εκ των περιστάσεων και λόγω αστάθμητων παραγόντων, ως απαραίτητη και δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης τυχόν ανακύψασας διαφοράς με τον διενεργηθησόμενο Διαγωνισμό, δυνάμει των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης Ελευθερία Αποστολίδου ( οδός Κομνηνών αρ. 22, Θεσσαλονίκη) και θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα διαχείρισης της πρώτης Συνδιοργανώτριας www.backtoschool.gr. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή συμμετέχουσα ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό έχει κατατεθεί στην ως άνω Συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη, 01-08-2018

Συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει μαζί σου

    Με την αποστολή των στοιχείων σας, αποδέχεστε την πολιτική του ΙΕΚ ΑΛΦΑ σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων.