Όροι Διαγωνισμού

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των
όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό Υποτροφιών, της κλήρωσης
και της ανάδειξης των νικητών.
1. Ο Διαγωνισμός Υποτροφιών θα διεξαχθεί κατά το χρονικό
διάστημα από …../……./4 έως ……/……./2024.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν
νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους και έχουν στην κατοχή τους ή έχουν κάνει κράτηση εισιτηρίου μεμονωμένου show του Release Athens 2024
3. Ρητά διευκρινίζεται ότι από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό
εξαιρούνται οι υπάλληλοι του ΙΕΚ ΑΛΦΑ καθώς και οι συγγενείς αυτών
α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοί τους, καθώς και τα ανίκανα προς
δικαιοπραξία με βάση τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα άτομα. Εάν
κάποιος από τους νικητές δεν πληροί τις προϋποθέσεις, που ορίζονται
στο παρόν, θα επιλεγεί άλλος νικητής από τους επιλαχόντες, που
ανεδείχθησαν κατά σειρά προτεραιότητας από την κλήρωση.
4. Η υποτροφία σπουδών δεν αφορά ήδη εγγεγραμμένους σπουδαστές στα ΙΕΚ ΑΛΦΑ.
5. Η παράδοση της υποτροφίας θα πραγματοποιηθεί από παράρτημα του ΙΕΚ ΑΛΦΑ
8. Επικοινωνία:
i. Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνεται τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στα στοιχεία που οι ίδιοι έχουν δηλώσει.
ii. Επιπλέον, τα ονόματα των νικητών, θα αναρτηθούν στα Social Media του ΙΕΚ ΑΛΦΑ.
iii. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με
οποιονδήποτε από τους νικητές ή οποιοσδήποτε από τους νικητές
αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει το Δώρο του ή εάν δεν συντρέχουν
οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό, το αντίστοιχο Δώρο
θα δοθεί σε κάποιον από τους επιλαχόντες, με βάση τη σειρά ανάδειξης
των τελευταίων από την κλήρωση.
9. Η Υποτροφία είναι προσωπική και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε
δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους.
10. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή
αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στο δικαίωμα του ΙΕΚ ΑΛΦΑ
για τήρηση, χρήση και επεξεργασία των στοιχείων τους στα πλαίσια
πραγματοποίησης του Διαγωνισμού ή για μελλοντική επικοινωνία και
ενημέρωση του συμμετέχοντα για υπηρεσίες, προϊόντα και λοιπές
ενέργειες ή προσφορές του ΙΕΚ ΑΛΦΑ, σύμφωνα με την Πολιτική
Απορρήτου.
11. Τα ΙΕΚ ΑΛΦΑ διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώσουν τα ονόματα
και να δημοσιεύσουν φωτογραφίες των νικητών στον δικτυακό τους
τόπο, σε οποιοδήποτε έντυπό τους ή/και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης
και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος,
όπως ενδεικτικά της παραλαβής των Δώρων.
12. Οι παρόντες όροι, κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, θα είναι
αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.iekalfa.gr.
13. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και
ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων.